Poslání a hodnoty ekoporaden

 • Ekoporadna přispívá k naplňování veřejného zájmu na zdravém životním prostředí, na ochraně přírody a k účasti veřejnosti na rozhodování.
 • Ekoporadna ovlivňuje veřejnost k ochraně životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje.
 • Ekoporadna jde příkladem při svém provozu i v poskytovaných službách.
 • Ekoporadny spolupracují v rámci získávání finančních prostředků s firmami, které se ve své činnosti chovají zodpovědně k životnímu prostředí.

Nezávislost a nestrannost

 • Ekoporadce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta apod.
 • Ekoradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci nebo sociální status.
 • Ekoporadna zachovává nezávislost na správních a kontrolních orgánech veřejné správy a na Komisi pro certifikaci ekoporaden.
 • Ekoporadna se vyhýbá konfliktu zájmů. V případě střetu zájmů ekoporadce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
 • Ekoporadna poskytuje svým klientům pouze rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní, spolu s jakýmikoli případnými námitkami, pochybnostmi, výhradami nebo varovnými připomínkami.

Odmítnutí klienta

 • Ekoporadna může odmítnout klienta pouze v případě hrozícího střetu zájmů nebo pokud klient ohrožuje ekoporadcovu bezpečnost (např. osoby násilné a vulgární, pod vlivem návykových látek, apod.).
 • Pokud se klientův dotaz nevztahuje k žádnému z témat, kterými se ekoporadna zabývá, odkáže jej na nejbližší ekoporadnu, jinou poradnu nebo organizaci, která může tuto službu poskytnout.

Diskrétnost

 • Ekoporadna zachovává mlčenlivost o informacích, které získá v průběhu práce s klientem. Může zveřejnit jen to, co je podloženo souhlasem klienta, od něhož informace získala, nebo to požaduje zákon.
 • Ekoporadce v případě potřeby zajistí, aby rozhovor s klientem probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob.
 • Ekoporadna chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

Profesionalita

 • Ekoporadna dbá na profesionalitu, odbornost a přesnost. Ekoporadce vykonává svou práci zodpovědně a čestně.
 • Ekoporadna se nesmí vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečnou odbornou způsobilost.
 • Ekoporadna usiluje o odborný růst ekoporadců, umožňuje jim rozvíjení osobní pracovní kariéry a jejich další vzdělávání. Ekoporadce rozvíjí své odborné kompetence a sleduje vývoj v příslušných oblastech.
 • Ekoporadna respektuje názory a obavy klienta a jeho konečné rozhodnutí při řešení klientova problému. Ekoporadce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.
 • Ekoporadna používá vnitřní kontrolu a kontrolní mechanismy.